Salawikain, pahina 2

Naghangad ng kagitna
Isang salop ang nawala.

Ang hindi lumingon sa pinanggalingan
Ay hindi makararating sa paroroonan.

Ang magtanim ng hangin
Bagyo ang aanihin.

Ang walang hirap magtipon
Walang hinayang magtapon.

Kung ano ang lakad ng alimangong matanda
Ay siyang lakad ng alimangong bata.

Ang lalaking may pera,
Di nagiging pangit sa mata ng minera.

Kapag aali-aligid ang lawin
Tangkang may daragitin.

Kapag taimtim sa loob,
Nagiging mabisa ang paghulog.

Walang humipo ng palayok,
Na di nauulingan.

Walang matiyagang lalaki
Sa mananakbong babae.

Ang ari ay sa sarili,
Ang puri ay sa marami.

Ang babaeng salawahan,
Hindi dapat pagpaguran.

Ang puri ng dalaga’y parang Kristal
Nawawalang halaga kapag nalamatan.

Kay tagal namili,
Nauwi sa bungi.

Nang makakita ka ng damit na paying,
Ang pobreng anahaw pinatapun-tapon.

Kung walang maghahalungkat
Walang bahong lalabas.

Ang kabutihan ng ugali
Ay lalong higit sa salapi.

Ang humahanap ng tubong malaki
Lagpas pa sa puhunan kung malugi.

Ang nagpapautang sa kaibigan
Ay kumikita ng kaaway.

Ang sakit ng kalingkingan
Dama ng buong katawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>