Retorika: kahulugan ng Retorika

Ano ang Retorika?

Ang retorika ay isang mahalagang kaalaman sa pagpapahayag na tumutukoy sa kaakit-akit and magandang pagsasalita at pagsulat.

Pinag-aaralan ditto ang ukol sa mga tuntunin ng malinaw, mabisa at kaakit-akit na pagpapahayag.

Ito ay sining ng pakikipag-usap at pagsulat.

Ano ang ipinapahayag sa pakikipag-usap?

·        Kapag nakikipag-usap nang harapan o kaya’y sa telepono, nagpapahayag tayo ng pasalita.

·        Pagpapahayag upang ihayag ang damdamin at kaisipan.

Sino-sino ang nakikipag-usap?

Mahalaga ang pakikipagtalastasan sa buhay ng tao, sa kanyang buhay pulitika an sa kanyang hanap buhay….

·        Kailangang mag-usap ng pamilya para sa maayos nitong pagkilos

·        Sa kapitbahay, para kamustahin

·        Sa tindera, upang makatawad kapag namamalengke

·        Sa drayber, upang pumara at magpahatid sa pook na pupuntahan.

Anu-ano at bakit nagiging malabo sa pagtalastasan?

·        Nagiging malabo ang pakikipagtalastasan kung di maayos ang pagkakabuo sa diwa ng pagpapahayag o kaya’y ang kakulangan sa kaalaman sa retorika ng pagpapahayag.

·        Kung hindi magkaintindihan ang dalawang nag-uusap.

Ang pakikipagtalastasan any bahagi ng lipunan upang maipahayag ang iyong:

1.      Naisin

2.      Maunawaan

3.      Magkaisa

Kailan mabisa ang isang pahayag?

1.      nauunawaan

2.      malinaw

Tatlong bagay/elemento na dapat isaalang-alang upang magkaroon o matamo ang kalinawan sa pahayag.

1.      diwang ipinahayag – mensahe (a) tiyak   (b) sinaliksik   (c)magdagdag ng kaalaman

2.      kasanayan sa pagbuo ng pahayag

3.      tamang pagpili ng mga salita

Ayon kay Sebastian, ang retorika ay isang mahalagang kaalaman ng pagpapahayag na kung saan ay tinukoy kung maganda o kaakit-akit ang pagsususlat at pagsasalita.

Maaari rin itong tawagin bilang pagaaral o kahusayan ng isang indibidwal sapagpili ng mga salitang gagamitin sa pagsulat o pagsasalita.

·        Ito ay galing sa salitang “rhetor” (Salitang Griyego) na nangangahulugang “guro” o mahusay na oradr/mananalumpati

·        Susi sa mabisang pagpapahayag na nauukol sa kaakit-akit, kaiga-igaya at epektibong pagsasalita o pagsulat.

·        Pag-aaral kung paano makabubuo ng isang kaisipan sa pamamagitan ng mga piling salita at wastong ayaw-ayaw ng mga ito upang maiangkop sa target ng awdyens at matamo ng manunulat ang kanyang layunin.

·        Ang kasanayang ito ay natututunan  o napagaaralan

·        Ang isang taong may kahusayan sa retorika ay kadalasan nagkakaroon ng isang magandang impresyon sa kaniyang mga audience o tagapakinig. Halimbawa na lamang ay ang paborito mong awtor ng libro tagapagbalita sa telebisyon. May kasanayan sila na kung saan sila ay ating hinahangaan at maging tinatangkilik ng mga tagapanood.Samakatuwid, ang layunin ng retorika ay maging kaakit akit at epektibo ang isang pahayag.

Retorika: Bilang isang sining

Tulad ng  awit ang retorika ay may roon ding sining o ibat ibang paraan o estilo na nalinawan sa ating isipan, damadamin at  mambabasa.

Isang Kooperatibong sining

Hindi maaring gawin ng nagiisa. Sa pamamagitan nito nagbubuklod ang isang tagapagsalita at tagapakinig sa iisan ideya.

·        Isang pantaong sining

Dahil sa ang wika ay midyum ng retorika, paslita man o pasulat. Dahil dito, ito ay pagaari ng tao ang retorika ay isa ring siniong at pantao.

·        Isang Temporal na sining

Ito ay nababatay sa panahon. Ang gumagamit nito ay nangungusap  sa lenggwhae ngayon at hindi bukas o kahapon.

·        Isang limitadong sining

Marami ang hindi ito kayang gawin. Ang retorika ay mayroong sukdulan o hangganan. Dahil maaring imahinasyon lamang ang gamitin sa sining na ito.

·        Isang may kabiguang sining

Hindi lahat ay may kagalingan sa paghawak ng wika. Ito ay likas na komplikado dahil sa mga tuntunin na pababago bago. Sa iba ito ay nagiging frustrating na karanasan.

·        Isang nagsusupling na sining

Ito ay dumadami. Ang isang manunulat ay nagsusulat ng isang ideya sa isipan at nagsusupling ng isang akda. At patuloy tuloy na napapasa ang kaalaman sa kaniyang kaisipan.

Saklaw ng retorika

   1. Lipunan

   2. pilosopiya

   3. wika

   4. iba pang larangan

   5. sining

Gampanin ng Retorika

·        Nagbibigay daan sa komunikasyon

101 Responses to Retorika: kahulugan ng Retorika

  1. marian says:

    thanks…it contribute a lot..it helps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>