Andres Bonifacio

(November 30, 1863 to May 10, 1897)

Andres Bonifacio was born to Santiago Bonifacio and Catalina de Castro in a shack in Tondo, Manila on November 30, 1863.  He started his early education in the school of Guillermo Osmeña of Cebu.  He reach only primary school, he was orphaned at the age of 14 forcing him to quit his studies.

            He supplemented his low education through reading and self study.  Among the few books he read were Rizal’s novels, the lives of presidents, Victor Hugo’s Les Miserables, the ruins of Palmyra and

French Revolution.  Those books prodded his spirit of rebellion and organize the Katipunan.  This organization spread rapidly in 1894.  Feeling that, he was about ready to lead a successful revolt in May 1896.  Before he could act however; The Katipunan was discovered by the authorities, more than 1,000 katipuneros assembled with him at Pugad Lawin, Caloocan on August 23, 1896.  Bonifacio and his men ill equipped, tired, hungry and with little aid faced their enemies and encountered uncertain victories and severe defeats.  An assembly was called at Tejeros, Cavite in the election Aguinaldo was elected president, Mariano Trias, vice president and Bonifacio as secretary.  Bonifacio was offended and evoking his authority as the supreme head of the Katipunan, declared the proceedings void.  Bonifacio moved to Naic, Cavite and started to form his own government.  Meantime General Camilo de Polavia threatened to capture Cavite.  Aguinaldo ordered Gen. Pio del Pilar and Noriel who were being given new higher positions to leave the Bonifacio camp and go back to their duties.

            Aguinaldo sent men to arrest Bonifacio.  He face trial for act inimical to the existence of the new government and was given the death sentence by a military tribunal.  Aguinaldo’s men executed him in the mountains of Maragondon, Cavite on May 10, 1897.

 

net

 

            Si Andres Bonifacio ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863 kina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro sa maliit na dampa sa Tondo, Maynila.  Siya ay unang nag-aral sa eskwelahan ni Guillermo Osmeña ng Cebu.  Siya ay naulila sa edad na 14 at nahinto sa pag-aaral.

            Sa pagpapalawak ng kanyang mababang pinag-aralan, siya ay nagsariling sikap sa pagbabasa at pag-aaral.  Ang ilan sa mga librong kanyang binabasa ay ang mga nobela ni Jose Rizal, mga tungkol sa buhay ng mga presidente, ang Les Miserables ni Victor Hugo, ang Ruins of Palmyra at ang libro tungkol sa Rebolusyon ng Pransya.  Ang mga librong ito ang nag-udyok sa kanya sa pagrerebelde at pag-oorganisa ng Katipunan.  Ang organisasyon na ito ay mabilis na kumalat noong 1894.  Sa pag-aakala niya na handa na siyang mamuno sa isang matagumpay na rebolusyon noong Mayo 1896, tinipon niya ang 1,000 Katipuneros sa Pugad Lawin, Caloocan noong Agosto 23, 1896.  Ngunit sila ay natiktikan ng mga kastila.  Dahil sa kakulangan at makalumang sandata, sa pagod at gutom sila ay palaging nagagapi ng mga kalaban.  Dahil ditto isang pagpupulong ang ginanap sa Tejeros, Cavite.  Nagkaroon ng eleksyon at si Aguinaldo ang nanalong presidente, si Mariano Trias naman sa pagka-bise presidente at si Bonifacio sa pagka-sekretaryo.  Sa pagkadismaya niya, ginamit niya ang kanyang pagka-supremo para mawalang bias ang eleksyon.  Lumipat siya sa Naic, Cavite at nagsimulang magtayo ng sariling gobyerno.  Sa pagkakataong ito, nagbanta si Heneral Camilo de Polavia na sasakupin ang Cavite kaya binigyan ni Aguinaldo ng bagong matataas na posisyon sina Heneral Pio del Pilar at  Noriel para iwanan nila ang kampo ni Bonifacio at makabalik sa kanilang mga tungkulin.  Pagkaraa’y pinadakip niya si Bonifacio at nilitis sa kasong ayaw kilalanin ang bagong gobyerno, at siya ay nahatulan ng kamatayan.  Siya ay pinaslang sa bundok ng Maragondon, Cavite noong Mayo 10, 1897.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>