Life of Dr. Jose P. Rizal – Philippine National Hero

(June 19, 1861 to December 30, 1896)

Jose Protacio Rizal, our national hero, was born in Calamba, Laguna on June 19, 1861 to Francisco Mercado and Teodora Alonzo.

With his mother as his first teacher, he began his early education at home and continued it in Biñan, Laguna. He finished Batchiller en Artes at the Ateneo de Manila on March 23, 1877. He studied medicine at the University of Sto. Tomas and finished it at the Unibersidad Central de Madrid along with philosophy and letters.

Rizal’s two books, the Noli Me Tangere and the El Filibusterismo made him a marked men for the Spanish friars. These books exposed the cruelty of the Spanish friars in the Philippines, the defects of the Spanish administration, and the vice of the clergy.

On June 26, 1892, Rizal organized the La Liga Filipina aimed to unite the Filipinos and to promote progress through commerce, industry and agriculture.

On July 6, 1892, he was imprisoned at the Fort Santiago; on July 14, he was exiled in Dapitan where he stayed for four years treating the sick, and guiding the people in opening up a school and making the place safe and beautiful.

Rizal was on his way to Cuba to serve as volunteer surgeon when he was arrested and sent back to the Philippines. Again, he was imprisoned at Fort Santiago.

On December 26, 1896, after a mock trial, Rizal was sentenced to die, allegedly for spreading ideals of revolution. He was shot at Bagumbayan (Luneta), in Manila on December 30, 1896.

pencil1

Si Jose Protacio Rizal, an gating pambansang bayani ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861, kina Francisco Mercado at Teodora Alonzo.

Ang kanyang ina ang una niyang guro. Sa bahay ang una niyang edukasyon at ipinagpatuloy niya sa Biñan, Laguna. Siya ay nagtapos ng Batchiller en Artes sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1877. Nag-aaral siya ng medisina sa Unibersidad ng Sto. Tomas at tinapos niya ito sa Unibersidad Central de Madrid at ditto din siya nag-aral ng Pilosopiya at Letras.

Ang dalawang libro ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang dahilan kung bakit siya ay pinag-iinitan ng mga prayle. Ang mga librong ito ang naglantad ng mga kalupitan ng mga prayleng espanyol na nasa Pilipinas, mga depekto ng pamamahala ng mga Espanyol at mga bisyo ng mga pari.

Noong Hunyo 26, 1892 binuo ni Rizal ang La Liga Filipina para sa pagkakaisa ng mga Pilipino at para iangat ang kaunlaran sa pamamagitan ng komersiyo, industriya at agrikultura.

Noong Hulyo 6, 1892, siya ay ibinilanggo sa Fort Santiago at noong Hulyo 14, siya ay ipinatapon sa Dapitan kung saan siya ay tumira ng apat na taon, naggamot siya ng may mga sakit at tinulungan niya sila sa pagtatayo ng eskuwelahan at ang paggawang ligtas at maganda ang kapaligiran.

Noong siya ay nagboluntaryo na magserbisyo bilang surgeon sa Cuba siya ay hinuli ng mga kastila at pinabalik sa Pilipinas. Muli, siya ay ikinulong sa Fort Santiago.

Noong Desyembre 26, 1896, pagkatapos ng paglilitis, si Rizal ay nasentensyahan ng kamatayan dahil sa pagkakalat at pag-uudyok sa mga Pilipino para mag-aklas. Binaril siya sa Bagumbayan na ngayon ay tinawag na Luneta sa Manila noong Disyembre 30, 1896.

One Response to Life of Dr. Jose P. Rizal – Philippine National Hero

  1. ~Jomar~ says:

    If only we can keep this in our hearts and minds, and not forget.
    If only we can hold. keep, treasure all of these things in our hearts and
    minds, and not forget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>